Skontaktuj się z nami +48 723 865 000

Oświadczenie przy rekrutacji

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) jest Biuro Inżynieryjno – Projektowe BIPROJEKT Sp. z o.o. ul. Brukowa 12, 91-341 Łódź  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS pod numerem: 0000346636, REGON: 100823626, NIP: 7252017908.
 2. Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celach rekrutacji.  Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacji, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy. W tym celu administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wykształcenie.
 3. Ponadto, administrator gromadzi podane przez Państwa dobrowolnie dane osobowe takie jak: numer telefonu, adres e-mail, zdjęcie, zainteresowania, umiejętności. Przetwarzanie tych danych odbywa się jedynie za Państwa zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w takim sam sposób, w jaki została udzielona.
 4. Administrator przechowuje Państwa dane osobowe przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym na etapie rekrutacji,
  w przypadku zatrudnienia w wyniku procesu rekrutacji – przez okres wynikający
  z przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji pracowniczej, a w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. Po upływie tych okresów Państwa dane osobowe zostaną usunięte.
 5. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza on Państwa dane osobowe, prawo żądania dostępu do tych danych oraz prawo uzyskania od Administratora informacji dotyczących celów przetwarzania
  i kategorii przetwarzanych danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle danych w przypadku, gdy zostały zebrane nie od osoby, której dotyczą oraz informacji, czy Administrator podejmuje wobec podmiotu danych zautomatyzowane decyzje, w tym m.in. w oparciu o profilowanie. Mają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych.
 6. Ponadto w przypadkach wskazanych w Rozporządzeniu przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  w przypadku uznania, że dotyczące Państwa przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Administrator korzysta również częściowo z zewnętrznych dostawców usług, którzy
  w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe, np. dostawców usług pocztowych. Przekazanie danych może jednak służyć wyłącznie realizacji ich usługi. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje ochrony praw osób, których dane dotyczą.
 9. Administrator oświadcza, iż w odniesieniu do danych osobowych nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania
  w rozumieniu Rozporządzenia.
 10. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia. Administrator zapewnia należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności i integralności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem do nich, przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, nieautoryzowaną zmianą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 11. Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo kierować mailowo na adres: office@biprojekt.pl lub pisemnie na adres: Biuro Inżynieryjno – Projektowe BIPROJEKT Sp. z o.o. ul. Brukowa 12, 91-341 Łódź.
Biuro Inżynieryjno-Projektowe BIPROJEKT Sp. z o.o. wymieni w polityce prywatności korzystają z plików cookies Zapoznaj się z naszą Polityką cookies, w której informujemy o celu używanych przez nas cookies, ich rodzajach, sposobach korzystania i ich usuwania. Jeśli klikniesz Zaakceptuj - zgadzasz się na instalację marketingowych plików cookies w Twoim urządzeniu w celu dostosowania naszych reklam do Twoich potrzeb.