Skontaktuj się z nami +48 723 865 000

Oświadczenie przy ofertowaniu

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej, osób do kontaktu oraz osób upoważnionych do działania w imieniu osoby prawnej) w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) jest Biuro Inżynieryjno – Projektowe BIPROJEKT
  Sp. z o.o. ul. Brukowa 12, 91-341 Łódź  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS pod numerem: 0000346636, REGON: 100823626, NIP: 7252017908.
 2. W przypadku, gdy do złożenia oferty dochodzi na Państwa prośbę, administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu niezbędnym do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Podanie danych osobowych jest niezbędne do otrzymania oferty, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia. W przypadku, gdy administrator składa ofertę z własnej inicjatywy, przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się za jedynie za Państwa zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Zgodę mogą Państwo wycofać
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w takim sam sposób, w jaki została udzielona. W tym celu Administrator gromadzi dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres e-mail, numer telefonu.
 3. Administrator może przetwarzać ponadto udostępnione dane osób do kontaktu
  z Państwa strony, tj. imię i nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, a także w przypadku osoby prawnej – dane osobowe osób upoważnionych do działania w imieniu osoby prawnej, tj. imię i nazwisko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora rozumianego jako konieczność weryfikacji osób upoważnionych do działania w imieniu osoby prawnej oraz konieczność kontaktowania się z Państwem w sprawach związanych ze złożeniem oferty. Udostępniając Administratorowi te dane, zobowiązują się Państwo, że do poinformowania tych osób o treści niniejszego oświadczenia.
 4. Administrator przechowuje Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny
  do realizacji umowy, w tym dochodzenia roszczeń oraz zachowania zgodności
  z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym przepisów podatkowych, o ile doszło do zawarcia umowy w wyniku złożonej oferty. W przypadku, jeżeli w wyniku oferty nie doszło do zawarcia umowy, administrator przechowuje Państwa dane osobowe do czasu upływu terminu ważności oferty. Po upływie tych okresów Państwa dane osobowe zostaną usunięte.
 5. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do tych danych, uzyskania kopii danych, żądania sprostowania danych, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także w przypadkach wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Administrator korzysta również częściowo z zewnętrznych dostawców usług, którzy
  w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe, np. dostawców usług hostingu, dostawców usług pocztowych, księgowych, informatycznych. Przekazanie danych może jednak służyć wyłącznie realizacji ich usługi. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje ochrony praw osób, których dane dotyczą.
 7. Administrator oświadcza, iż w odniesieniu do danych osobowych nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania
  w rozumieniu Rozporządzenia.
 8. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia. Administrator zapewnia należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności i integralności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem do nich, przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, nieautoryzowaną zmianą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 9. Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo kierować mailowo na adres: office@biprojekt.pl lub pisemnie na adres: Biuro Inżynieryjno – Projektowe BIPROJEKT Sp. z o.o. ul. Brukowa 12, 91-341 Łódź.

Biuro Inżynieryjno-Projektowe BIPROJEKT Sp. z o.o. wymieni w polityce prywatności korzystają z plików cookies Zapoznaj się z naszą Polityką cookies, w której informujemy o celu używanych przez nas cookies, ich rodzajach, sposobach korzystania i ich usuwania. Jeśli klikniesz Zaakceptuj - zgadzasz się na instalację marketingowych plików cookies w Twoim urządzeniu w celu dostosowania naszych reklam do Twoich potrzeb.